20 DECEMBER 2010. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard :


a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het nationaal akkoord 2009-2010;b) de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2009 betreffende het nationaal akkoord 2009-2010 (1) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend worden verklaard : a) de als bijlage 1 overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het nationaal akkoord 2009-2010;b) de als bijlage 2 overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2009 betreffende het nationaal akkoord 2009-2010.

Art. 2.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 december 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage 1 Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2009 Nationaal akkoord 2009-2010 (Overeenkomst geregistreerd op 17 september 2009 onder het nummer 94402/CO/111) HOOFDSTUK I. - Inleiding

Artikel 1.Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werklieden van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, met uitzondering van die ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren.

Onder « werklieden » wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke arbeiders.

Art. 2.Neerlegging Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt neergelegd op de griffie van de Algemenen Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 7 november 1969Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/11/1969 pub. 06/04/2007 numac 2007000224 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit nr. 2 met betrekking tot de vaststelling van forfaitaire grondslagen van aanslag voor de belasting over de toegevoegde waarde. - Duitse vertaling sluiten tot vaststelling van de modaliteiten van neerlegging van de collectieve arbeidsovereenkomsten.

Art. 3.Ondertekenende partijen vragen dat deze collectieve arbeidsovereenkomst zo vlug mogelijk bij koninklijk besluit algemeen verbindend wordt verklaard.

Art. 4.Uitvoering interprofessioneel akkoord Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2009-2010 van 22 december 2008. HOOFDSTUK II. - Inkomenszekerheid

Art. 5.Koopkracht Afdeling 1. - Sectoraal systeem ecocheques

In uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 betreffende de ecocheques, gesloten in de Nationale Arbeidsraad van 20 februari 2009, worden de ecocheques toegekend op basis van de onderstaande modaliteiten : § 1. Toekenning Op 1 oktober 2009 wordt aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders ecocheques overhandigd ter waarde van in het totaal 125 EUR. De referteperiode begint op 1 april 2009 en eindigt op 30 september 2009.

Vanaf 1 oktober 2010 wordt jaarlijks aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders ecocheques overhandigd ter waarde van in het totaal 250 EUR. De referteperiode begint op 1 oktober van het voorgaande jaar en eindigt op 30 september van het lopende jaar.

De maximale nominale waarde van de ecocheque bedraagt 10 EUR per ecocheque. § 2. Prestaties en gelijkstellingen In de referteperiode wordt rekening gehouden met : - alle effectief gepresteerde dagen; - alle dagen die gelijkgesteld zijn op basis van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 houdende de ecocheques; - alle dagen van tijdelijke werkloosheid, onder dagen van tijdelijke werkloosheid wordt ook begrepen de dagen gedekt door uitkeringen voor « jeugdvakantie » en « seniorvakantie », conform de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid van 9 juli 2007 (artikel 19nonies en artikel 19decies); - alle dagen gedekt door een gewaarborgd loon; - alle dagen afwezigheid ten gevolge van een arbeidsongeval; - voor een periode beperkt tot in het totaal maximum 3 maanden bovenop de periode gedekt door het gewaarborgd loon, tijdens de referteperiode, alle dagen van afwezigheid ten gevolge van een ziekte en een ongeval van gemeen recht, voor zover er in de referteperiode minstens 1 dag gewaarborgd loon voor deze ziekte of dit ongeval van gemeen recht werd betaald. Loopt dezelfde ziekte of hetzelfde ongeval van gemeen recht ononderbroken door in een volgende referteperiode, dan wordt de resterende periode van maximum 3 maanden uitgeput. § 3. Anciënniteitsvoorwaarde Het recht op de ecocheque ontstaat pas na het verstrijken van de proefperiode van maximaal 2 weken. § 4. Pro rata toekenning - Voor de arbeiders die deeltijds tewerkgesteld zijn, wordt het bedrag van respectievelijk 125 EUR en 250 EUR aangepast in functie van de tewerkstellingsbreuk. Deze tewerkstellingsbreuk is de verhouding tussen de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van de betrokken arbeider en de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van een voltijdse arbeider; - Voor arbeiders die niet gedurende de ganse respectievelijke referteperiodes door een arbeidsovereenkomst verbonden zijn, wordt het bedrag van respectievelijk 125 EUR en 250 EUR pro rata de periode van hun tewerkstelling toegekend. § 5. Uitzendkrachten Met betrekking tot de uitzendkrachten geldt deze mutatis mutandis conform artikel 10 van de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten inzake tijdelijke arbeid, uitzendarbeid en terbeschikkingstelling van werknemers aan werkgevers ten volle met betrekking tot het voordeel van de sectorale ecocheque. Afdeling 2. - Invulling op ondernemingsniveau

§ 1. Principe Op ondernemingsniveau kan voor een andere equivalente invulling van de koopkracht gekozen worden in plaats van de toekenning van ecocheques. § 2. Modaliteiten - Voor deze equivalente invulling kan uitsluitend gekozen worden uit de volgende 3 mogelijkheden : 1. Verhoging van de bestaande regeling maaltijdcheques met 1 EUR per dag vanaf 1 juli 2009;2. Invoering of verbetering van een bestaande polis collectieve hospitalisatieverzekering ter waarde van 125 EUR voor 2009 en 250 EUR voor 2010, alle kosten en werkgeverslasten inbegrepen;3. Invoering of verbetering van een bestaand aanvullend pensioenplan op ondernemingsvlak ter waarde van 125 EUR voor 2009 en 250 EUR voor 2010, alle kosten en werkgeverslasten inbegrepen. - De keuze uit bovenstaande mogelijkheden moet op ondernemingsvlak gemaakt worden en vervat zijn in een collectieve arbeidsovereenkomst op bedrijfsniveau tegen uiterlijk 30 juni 2009. - Enkel voor de verhoging van de bestaande regeling maaltijdcheques kan er, indien er geen syndicale delegatie is, gebruik gemaakt worden van de wettelijke mogelijkheid van individuele akkoorden, op voorwaarde dat hiervan ter informatie een melding gebeurt aan de voorzitter van de bevoegde Gewestelijke Paritaire Sectie voor 30 juni 2009. Deze informeert op zijn beurt de sociale partners van de bevoegde Gewestelijke Paritaire Sectie. § 3. Terugvalpositie Indien er vóór 30 juni 2009 geen equivalente invulling gebeurd is volgens de bovenstaande modaliteiten, worden de ecocheques toegekend conform de bepalingen van afdeling 1. Afdeling 3. - Recurrentie

Elke vorm van invulling van de koopkracht (hetzij via ecocheques, hetzij via maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering of een aanvullend pensioenplan) geldt voor onbepaalde duur. De waarde van de koopkracht bedraagt 250 EUR vanaf 2011.

Voor de hospitalisatieverzekering en het aanvullend pensioenplan zijn hierin alle kosten en werkgeverslasten inbegrepen.

Na de interprofessionele evaluatie van het nettovoordeel in uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2009-2010 en de eventuele beslissingen over de wijzigingen, wordt een paritaire evaluatie voorzien van de sectorale invulling van de koopkracht. Afdeling 4. - Uitzonderingen

§ 1. De in deze collectieve arbeidsovereenkomst overeengekomen bepalingen inzake de koopkracht zijn niet van toepassing op de ondernemingen die zich in de onmogelijkheid bevinden deze voordelen toe te kennen. De gewestelijke paritaire secties zijn belast met de bepaling van de ondernemingen die zich volledig of gedeeltelijk in deze toestand bevinden. Zij dienen daarbij rekening te houden met duidelijk aanwijsbare feiten en de toestand van de onderneming.

Ondernemingen in herstructurering kunnen via onderhandelingen de bepalingen inzake koopkracht anders aanwenden. § 2. De in deze collectieve arbeidsovereenkomst overeengekomen bepalingen inzake koopkracht zijn evenmin van toepassing op ondernemingen die gedekt zijn door een sociaal programma-akkoord voor de jaren 2009 en 2010.

De Gewestelijke Paritaire Secties zijn bevoegd om de eventuele toepassingsmoeilijkheden te regelen. § 3. De ondernemingen die op hun niveau reeds een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten hebben die voorziet in loonsverhogingen en/of andere voordelen en waarvoor in de collectieve arbeidsovereenkomst uitdrukkelijk overeengekomen werd dat deze geïmputeerd zouden worden op de bepalingen inzake koopkracht (afdelingen 1 en 2 van dit artikel) of dat de financiering ervan zou gebeuren via een vermindering van de totale kost van het nationaal akkoord, worden vrijgesteld van de toepassing van de bepalingen inzake de koopkracht equivalent aan de waarde voorzien in de ondernemingsovereenkomst. Afdeling 5. - Modalisering

De ondernemingen kunnen in het geval van herstructurering of indien de arbeidsorganisatie kan versoepeld worden, via een collectieve arbeidsovereenkomst de tewerkstelling bevorderen door onder meer collectieve arbeidsduurvermindering toe te passen. Ze kunnen hiervoor gebruik maken van de bestaande wettelijke en decretale aanmoedigingspremies en de omzetting van de voorziene koopkracht. HOOFDSTUK III. - Bestaanszekerheid

Art. 6.Verlenging en/of wijzigingen van bestaande bepalingen van bepaalde duur Volgende bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2007, algemeen bindend verklaard bij koninklijk besluit van 2 juni 2008, Belgisch Staatsblad van 7 augustus 2008, houdende de statuten van het « Fonds voor bestaanszekerheid voor de metaalverwerkende nijverheid », gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2007 geregistreerd onder het nummer 86422/CO/111 op 22 januari 2008 worden verlengd en/of gewijzigd : Artikel 14, § 2, 15e alinea : De bijdrage van 0,03 pct. van bepaalde duur ter financiering van de vervroegde tegemoetkoming in de last van het brugpensioen vanaf 57 jaar voor de werklieden waarvan het brugpensioen ingaat tijdens de periode van 1 januari 1987 tot 30 juni 2011, wordt verlengd tot 31 december 2010.

Artikel 14 § 2, 17e-19e alinea : De eenmalige forfaitaire bijdrage verschuldigd door de werkgever wordt ongewijzigd verlengd tot 31 december 2010.

Artikel 14, § 2, 22e alinea : De tijdelijke bijdrage van 0,05 pct. ter financiering van de tegemoetkoming in de door werkgevers verschuldigde capitatieve bijdrage aan de Rijksdienst voor Pensioenen en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, voor de werknemers waarvan het brugpensioen ingaat tijdens de periode van 1 januari 1991 tot 30 juni 2011, wordt ongewijzigd verlengd tot 31 december 2010.

Artikel 14, § 3, 1e alinea : De bijdrage van 0,60 pct. voor de bijzondere jaarlijkse compensatietoeslag wordt ongewijzigd verlengd tot 31 december 2010.

Artikel 14, § 3, 3e alinea : De bijkomende bijdrage van 0,10 pct. voor de bijzondere jaarlijkse compensatietoeslag wordt ongewijzigd verlengd tot 31 december 2010.

Artikel 14, § 5, 3e alinea : De bijkomende bijdrage van 0,10 pct. ter bevordering van initiatieven voor de opleiding en tewerkstelling van de risicogroepen wordt ongewijzigd verlengd tot 31 december 2010.

Artikel 19bis, § 1, 2e streepje : Het in aanmerking nemen van de startbaanovereenkomst van minstens 3 maanden voor de toekenning van de volledige werkloosheid, wordt ongewijzigd verlengd tot 31 december 2010.

Artikel 19bis, § 5 : De verhoogde vergoeding van 77 EUR/maand, voorzien in artikel 20bis, § 1, 3e alinea, voor werklieden vanaf 57 jaar, die zonder op brugpensioen gesteld te worden volledig werkloos worden, wordt verlengd tot en met 31 december 2010.

Artikel 19bis, § 6 : De verhoogde vergoeding van 77 EUR/maand voorzien in artikel 20bis, § 1, 4e alinea van dezelfde overeenkomst, voor werklieden vanaf 50 jaar die tussen 1 januari 1997 en 31 december 2010 ontslagen worden zonder op brugpensioen gesteld te zijn, wordt verlengd tot 31 december 2010.

Artikel 19bis, § 9 : De werkgeversbijdragen op vergoedingen voor sommige oudere werklozen, ingesteld door het koninklijk besluit van 21 maart 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/03/1997 pub. 31/07/1997 numac 1997014092 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Silly van algemeen nut wordt verklaard sluiten (Belgisch Staatsblad van 11 april 1997), worden vanaf 1 januari 1997 door het fonds ten laste genomen vanaf de leeftijd van 57 jaar, voor zover het ontslag betekend werd tussen 1 januari 1997 en 31 december 2010 en zij de vergoedingen bedoeld in artikel 20bis ontvangen.

Artikel 19ter, § 4 wordt als volgt vervangen : « In afwijking van de §§ 2 en 3, hebben de werklieden waarvan het brugpensioen ingaat tussen 1 januari 1985 en 30 juni 2009 vanaf hun 57e verjaardag recht op de vergoeding voorzien in artikel 20bis.

In afwijking van de vorige alinea, hebben de werklieden waarvan het brugpensioen ingaat tussen 1 juli 2009 en 30 juni 2011 slechts vanaf hun 58e verjaardag recht op de vergoeding voorzien in artikel 20bis.

Dit recht wordt verkregen ongeacht de leeftijd waarop het brugpensioen ingaat, met dien verstande dat de minimum leeftijd van 50 jaar dient nageleefd te worden. » Artikel 19septies, § 1 : De bijzondere werkgeversbijdragen op het conventioneel brugpensioen, enerzijds deze ingesteld door de programmawet van 22 december 1989Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet sluiten, te betalen aan de Rijksdienst voor Pensioenen en anderzijds deze ingesteld door de programmawet van 19 december 1990, te betalen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, worden vanaf 1 januari 1991 door het fonds ten laste genomen vanaf de leeftijd van 58 jaar, voor zover zij op brugpensioen gesteld werden tussen 1 januari 1991 en 30 juni 2011 en zij de vergoedingen bedoeld in artikel 20bis ontvangen, met uitzondering van alle werklieden en werksters waarvan de werkgever die de betrokken werklieden en werksters met brugpensioen heeft geplaatst, vanaf 1 oktober 2000 in vereffening of faling is gesteld of sluit gedurende de looptijd van het brugpensioen van de betrokken werklieden en werksters, en dit vanaf de maand waarin de vereffening of faling werd uitgesproken of vanaf het moment van de sluiting.

Artikel 19octies, § 2 : De bijzondere compenserende maandelijkse werkgeversbijdragen op het brugpensioen, in uitvoering van het koninklijk besluit van 21 maart 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/03/1997 pub. 31/07/1997 numac 1997014092 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Silly van algemeen nut wordt verklaard sluiten, wordt, binnen de bestaande mogelijkheden, door het fonds ten laste genomen voor de werklieden en werksters, die in het kader van deze regeling tussen 13 mei 1997 en 31 december 2010 in brugpensioen worden gesteld.

Artikel 22, § 1 en § 2 : De aanvullende vergoeding voor oudere zieken, zoals bepaald in artikel 20bis, §§ 1 en 2 van dezelfde overeenkomst, in voltijdse en deeltijdse betrekking, wordt verlengd tot 31 december 2010.

Aan artikel 20 wordt een § 3 toegevoegd, luidend als volgt : « § 3. Het vervangingsinkomen bij tijdelijke werkloosheid (samengesteld uit de werkloosheidsuitkering, de door het fonds betaalde aanvullende vergoeding en de eventuele toeslagen op ondernemingsvlak) mag niet hoger zijn dan het inkomen dat de werknemer zou hebben ontvangen, indien hij normaal had gewerkt. Indien zou blijken dat dit voor een belangrijk deel van de werknemers het geval zou zijn, worden partijen op ondernemingsvlak opgeroepen om hun regeling aan te passen. Hierbij moet de vergelijking gemaakt worden op niveau van het jaarlijks belastbaar inkomen. Bij de berekening zal eveneens rekening moeten gehouden worden met alle voordelen die wegvallen door de schorsing van de arbeidsovereenkomst omwille van de tijdelijke werkloosheid (bijvoorbeeld maaltijdcheques of het wegvallen van premies, waarop de werknemer in normale omstandigheden recht had gehad bijvoorbeeld ploegen, nachtarbeid, weekendwerk, enz.). » De collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2007 houdende de wijziging van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 1 juli 2008 (Belgisch Staatsblad van 7 augustus 2008), wordt onder dezelfde voorwaarden en binnen de wettelijke mogelijkheden verlengd tot en met 30 juni 2011; daartoe zal een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst worden afgesloten.

Voor de brugpensioenen die ingaan vanaf 1 juli 2009 tot 30 juni 2011 wordt de leeftijd voorzien in bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst, voor wat de tussenkomst van het fonds voor bestaanszekerheid betreft, verhoogd naar 56 jaar. HOOFDSTUK IV. - Werkzekerheid

Art. 7.Werkzekerheidsclausule De bepalingen inzake de werkzekerheidclausule zoals opgenomen in hoofdstuk VI van de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2007 houdende het nationaal akkoord 2007-2008, worden gewijzigd en verlengd tot en met 31 december 2010. De aangepaste bepalingen omvatten : § 1. Principe Voor de duur van dit akkoord zal in geen enkele onderneming overgegaan worden tot meervoudig ontslag vooraleer alle tewerkstellingsbehoudende maatregelen werden onderzocht en in de mate van het mogelijke toegepast.

Deze maatregelen omvatten onder meer opleidingstrajecten, tijdelijke werkloosheid, arbeidsherverdeling en tijdskrediet.

Naar aanleiding van dit onderzoek moet de werkgever een overzicht van het gevoerde investeringsbeleid in de voorbije drie jaren voorleggen. § 2. Procedure Wanneer zich echter onvoorzienbare en onvoorziene economische en/of financiële omstandigheden zouden voordoen waardoor bijvoorbeeld tijdelijke werkloosheid of andere equivalente maatregelen sociaal-economisch onhoudbaar worden, zal de volgende sectorale overlegprocedure worden nageleefd : 1. Als de werkgever voornemens heeft om over te gaan tot ontslag van meerdere werklieden en als dat als meervoudig ontslag kan worden beschouwd, dan licht hij voorafgaandelijk de ondernemingsraad of, bij ontstentenis, de syndicale delegatie in. In geval er geen ondernemingsraad of syndicale delegatie bestaat, licht hij voorafgaandelijk, schriftelijk en tegelijkertijd zowel de betrokken werklieden individueel in alsook de voorzitter van het nationaal paritair comité. 2. Binnen de vijftien kalenderdagen na de informatie aan de werkliedenvertegenwoordigers dienen partijen op ondernemingsvlak de besprekingen te starten over de maatregelen die ter zake kunnen worden genomen. Indien dit overleg niet tot een oplossing leidt, dan wordt binnen de acht kalenderdagen na het vaststellen van een niet-akkoord op ondernemingsvlak, een beroep gedaan op het verzoeningsbureau op initiatief van de meest gerede partij. 3. In geval er geen ondernemingsraad of syndicale delegatie bestaat in de onderneming, kan, binnen de vijftien kalenderdagen na de informatie aan de werklieden en aan de voorzitter van het paritair comité, dezelfde overlegprocedure worden ingeleid op initiatief van de vakbondsorganisaties die de werklieden vertegenwoordigen. § 3. Sanctie Bij niet-naleving van de procedure bepaald in § 2, dient de in gebreke zijnde werkgever, naast de normale opzeggingstermijn, aan de betrokken arbeider een bijkomende opzeggingsvergoeding te betalen die gelijk is aan het loon verschuldigd voor de genoemde opzeggingstermijn.

Ingeval van betwisting wordt op vraag van de meest gerede partij, een beroep gedaan op het verzoeningsbureau van de gewestelijke paritaire sectie.

De afwezigheid van een werkgever op de in deze procedure voorziene bijeenkomst van het verzoeningsbureau wordt beschouwd als een niet-naleving van de bovenstaande procedure. De werkgever kan zich hiervoor laten vertegenwoordigen door een bevoegde afgevaardigde behorende tot zijn onderneming. § 4. Definitie In dit artikel wordt onder meervoudig ontslag verstaan : elk ontslag, met uitzondering van ontslag om dringende redenen, dat in de loop van een periode van zestig kalenderdagen een aantal werklieden treft dat tenminste 10 pct. bedraagt van het gemiddeld werkliedenbestand van het kalenderjaar dat het ontslag voorafgaat, met een minimum van drie werklieden voor ondernemingen van minder dan 30 werklieden. Ook ontslagen ingevolge een sluiting vallen onder toepassing van deze definitie.

Art. 8.Ronde tafel industriële politiek in Wallonië Rekening houdend met de verschillende realiteiten betreffende tewerkstelling, onderlijnd in de verklaring afgelegd tijdens het Paritair Comité voor de metaal-, machine-, en elektrische bouw van 24 april 2007, wordt beslist in 2009 en 2010 de denkpiste, opgestart tijdens het nationaal akkoord van 2007-2008, verder te zetten om zo de tewerkstelling in Wallonië te bevorderen.

Zo zal ten laatste tegen 1 oktober 2009 met de Waalse sociale partners uit deze sector een rondetafelconferentie worden georganiseerd om socio-economische onderwerpen, eigen aan Wallonië te bespreken.

Bovendien zal een paritaire groep, in de geest van artikel 6, § 2 van het nationaal akkoord 2007-2008 van 31 mei 2007, mogelijkheden aanreiken met het oog op het behoud en het scheppen van werkgelegenheid in Wallonië.

Als mogelijke financieringsmogelijkheid dient de mobilisatie van de reserves van sectorfondsen geëvalueerd te worden met het oog op hun belegging en mits het eerbiedigen van de bevoegdheden van de beheersorganen, evenals van elk mechanisme dat de beoogde doelstelling van het scheppen van activiteiten en werkgelegenheid in Wallonië kan verzekeren.

De resultaten van dit initiatief zullen ten laatste in december 2010 worden geëvalueerd. HOOFDSTUK V. - Opleiding

Art. 9.Bijdrage risicogroepen De bijdrage risicogroepen van 0,10 pct. wordt verlengd tot en met 31 december 2010.

Art. 10.Engagement opleidingsinspanningen De ondertekenende partijen onderschrijven de noodzaak van permanente vorming als middel tot verhoging van de competentie van de werklieden, en bijgevolg van de ondernemingen.

Het jaarlijks engagement inzake opleidingsinspanningen ten belope van 1,2 pct. in tijd te besteden aan beroepsopleiding ten opzichte van het geheel van de door de totaliteit van de werklieden gepresteerde uren zoals voorzien in het nationaal akkoord 2007-2008, wordt verhoogd met 0,1 pct. in 2009 en met 0,1 pct. in 2010.

Onder beroepsopleiding wordt verstaan : vorming die de kwalificatie van de arbeider bevordert en beantwoordt aan de noden van de onderneming, inclusief on-the-job-training. Deze beroepsopleiding dient tijdens de werkuren te gebeuren. Daarbij wordt aanbevolen dat de vorming zo maximaal mogelijk op alle categorieën van werklieden zou slaan.

De op ondernemingsvlak reeds bestaande inspanningen inzake beroepsopleiding voor werklieden kunnen in aanmerking genomen worden voor de berekening van de bovengenoemde 1,3 pct. in 2009 en 1,4 pct. in 2010.

Dit engagement zal jaarlijks op ondernemingsvlak geëvalueerd worden door de ondernemingsraad of, bij ontstentenis, door de syndicale delegatie. Tegelijkertijd zullen eveneens de vooruitzichten inzake beroepsopleiding besproken worden. Deze evaluatie en bespreking gebeurt ter gelegenheid van de jaarlijkse inlichtingen, zoals voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 9 van 9 maart 1972, houdende ordening van de in de Nationale Arbeidsraad gesloten nationale akkoorden en collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de ondernemingsraden.

In de loop van het tweede kwartaal van het jaar 2010 zal een nationaal gecoördineerde enquête georganiseerd worden bij alle ondernemingen, inclusief deze zonder syndicale delegatie, om de realisatie van het engagement te meten.

Ondernemingen die niet antwoorden op deze enquête kunnen geen beroep doen op de financiële tussenkomsten van de paritaire opleidingsinstanties van de sector, volgens de modaliteiten vastgelegd door de raad van bestuur van de paritaire opleidingsinstanties. De globale resultaten van de nationale enquête zullen aan het paritair comité worden voorgelegd.

Art. 11.Opleidingsplannen De verplichtingen betreffende het opstellen van opleidingsplannen zoals bepaald in artikel 17 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2007, houdende het nationaal akkoord 2007-2008, geregistreerd onder het nummer 89320/CO/111 op 20 oktober 2008, worden onverkort toegepast. Er zal hieromtrent een aparte collectieve arbeidsovereenkomst worden gemaakt. HOOFDSTUK VI. - Arbeidstijd en flexibiliteit

Art. 12.Kleine flexibiliteit Partijen vragen het koninklijk besluit « Kleine Flexibiliteit » van 6 november 2007 ongewijzigd te verlengen tot 30 juni 2011.

Art. 13.Niet toekennen van inhaalrust Het artikel 6, § 3 van het nationaal akkoord 1995-1996 van 19 september 1995, geregistreerd onder het nummer 38686/CO/111, dat voorziet in de mogelijkheid de inhaalrust ten beloop van maximaal het wettelijk bepaald aantal overuren niet toe te kennen, onder voorwaarde dat er op ondernemingsvlak een collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten, wordt verlengd tot 30 juni 2011.

Art. 14.Sectoraal model jaartijd Het sectoraal model jaartijd, zoals ingesteld door het nationaal akkoord 1997-1998 van 13 mei 1997, en gewijzigd door het nationaal akkoord 1999-2000 van 19 april 1999 en verder verlengd door het nationaal akkoord 2001-2002 van 23 april 2001, door het nationaal akkoord 2003-2004 van 7 april 2003, door het nationaal akkoord 2005-2006 van 30 mei 2005, door het nationaal akkoord 2007-2008 van 31 mei 2007, wordt verlengd tot 30 juni 2011, rekening houdende met de volgende wijzigingen : - punt 2, 1e alinea : « Procedure op ondernemingsvlak : Indien de onderneming bovenstaand sectoraal model van jaartijd wenst toe te passen wordt het arbeidsreglement met de bepalingen inzake de jaartijd, automatisch aangepast. Deze aanpassing geldt tot uiterlijk 30 juni 2011. Als dit sectoraal model niet verlengd wordt op sector- of op ondernemingsvlak, dan worden vanaf 1 juli 2011 automatisch de aangepaste bepalingen inzake jaartijd uit het arbeidsreglement geschrapt. »; - punt 4 : « Evaluatie : op het einde van het jaar 2009 en 2010 wordt op nationaal vlak het verloop van de besprekingen op ondernemingsvlak geëvalueerd ter uitvoering van de bepalingen van dit punt. »

Art. 15.Verduidelijking collectieve arbeidsovereenkomst nachtarbeid De in artikel 7b van de collectieve arbeidsovereenkomst inzake de sectorale omkadering van regimes met nachtprestaties waarover een akkoord werd bereikt na 8 april 1998, geregistreerd onder het nummer 48738/CO/111 op 27 juli 1998, bedoelde aanpassing van het arbeidsreglement na invoering van het model, gebeurt automatisch.

Art. 16.Contractuele flexibiliteit Voor de arbeiders met niet-vaste arbeidsovereenkomsten, zijnde arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid en tijdelijke arbeidsovereenkomsten, en die minstens 1 jaar aaneensluitend bij dezelfde werkgever gewerkt hebben, wordt in dezelfde rechten betreffende opleiding en vorming voorzien als voor de arbeiders met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

Voor de toegang tot de sectorale middelen in de opleidingsfondsen, die voorbehouden zijn voor de arbeiders, tewerkgesteld met arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur, voor een bepaald werk of voor onbepaalde duur, zal voor de uitzendkrachten worden gezocht naar samenwerkingsverbanden met het paritair comité voor de uitzendsector.

In geval van het beëindigen van een arbeidsovereenkomst, zowel collectief als individueel, wordt vanaf 7 mei 2009 voorzien in een gelijkwaardige outplacementbegeleiding als deze die bestaan voor de ontslagen arbeiders die verbonden waren met een contract van onbepaalde duur.

Art. 17.Overuren De ondertekenende partijen bevestigen hun intentie om representatieve gegevens te verzamelen inzake de overuren in de sector van de metaal-, machine- en elektrische bouw. Daartoe zal een paritaire werkgroep een methode op punt stellen. HOOFDSTUK VII. - Loopbaanplanning

Art. 18.Sectoraal model loopbaanplanning 1. Verlenging van de ondernemingsovereenkomsten met betrekking tot het brugpensioen § 1.Artikel 6 van de collectieve arbeids overeenkomst van 17 december 2001Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 17/12/2001 pub. 23/02/2002 numac 2002022044 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type overeenkomst prom. 17/12/2001 pub. 11/04/2002 numac 2002022054 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen sluiten inzake het sectoraal model loopbaanplanning, wordt gewijzigd en verlengd tot en met 30 juni 2011. § 2. Het nieuwe artikel 6 luidt als volgt : « Alle collectieve arbeidsovereenkomsten met betrekking tot het brugpensioen die gesloten zijn op ondernemingsvlak en geregistreerd en neergelegd zijn bij de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen bij de Federale Overheidsdienst van Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, met uitzondering van de collectieve arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur die betrekking hebben op tijdelijke herstructureringoperaties, worden onder dezelfde voorwaarden en binnen de wettelijke mogelijkheden verlengd tot en met 30 juni 2011, tenzij partijen op ondernemingsvlak beslist hebben, in het kader van de onderhandelingen over de uitbreiding van het sectoraal model loopbaanplanning, deze niet te verlengen. » 2. Verlenging van de procedure inzake de afwijking op het sectoraal model Artikel 8, § 3 met betrekking tot de duurtijd van de afwijking van het sectoraal model voor ondernemingen zonder een brugpensioenakkoord, van de collectieve arbeids overeenkomst van 17 december 2001Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 17/12/2001 pub. 23/02/2002 numac 2002022044 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type overeenkomst prom. 17/12/2001 pub. 11/04/2002 numac 2002022054 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen sluiten inzake het sectoraal model loopbaanplanning, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 20 november 2002 - Belgisch Staatsblad van 9 januari 2003, wordt verlengd tot en met 30 juni 2011.3. Bijkomende afwijking op het sectoraal model naar aanleiding van dreigend meervoudig ontslag Bij dreigend meervoudig ontslag zoals gedefinieerd in artikel 7 van dit akkoord, kan mits een collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsvlak en voor de duur van dit akkoord afgeweken worden van het sectoraal model loopbaanplanning zoals voorzien in het artikel 7, § 1, met name door het verhogen van de drempel van 5 pct.en/of de verlenging van de duurtijd van 3 jaar naar maximaal 5 jaar.

De onderhandeling van deze afwijking kan evenwel niet gekoppeld worden aan de heronderhandeling van het bestaande brugpensioenakkoord op ondernemingsvlak.

Dit ondernemingsakkoord dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan het Nationaal Paritair Comité van de sector metaal-, machine- en elektrische bouw.

Het sectoraal model loopbaanplanning zal in die zin worden aangepast.

Art. 19.Verlenging brugpensioenakkoorden § 1. Alle collectieve arbeidsovereenkomsten met betrekking tot het brugpensioen, gesloten op ondernemingsvlak, worden tot en met 30 juni 2011 verlengd in het kader van het sectoraal model loopbaanplanning zoals bepaald in artikel 18, punt 1 van dit akkoord.

Een lijst van de aldus verlengde collectieve arbeidsovereenkomsten wordt opgenomen als bijlage bij deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Deze lijst is niet exhaustief en kan te allen tijde aangevuld worden. § 2. Alle collectieve arbeidsovereenkomsten met betrekking tot het brugpensioen, gesloten op provinciaal en gewestelijk vlak die geregistreerd en neergelegd zijn bij de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst van Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal Overleg, worden onder dezelfde voorwaarden en binnen de wettelijke mogelijkheden verlengd tot en met 30 juni 2011.

Het betreft volgende collectieve arbeidovereenkomsten : - Collectieve arbeidovereenkomst van 26 maart en 13 april 1992, gesloten voor het Land van Waas, met registratienummer 30489/CO/111.1&2; - Collectieve arbeidovereenkomst van 24 februari en 16 maart 1992 gesloten voor de provincie Oost-Vlaanderen, met registratienummer 30491/CO/111.1&2.; - Collectieve arbeidovereenkomst van 18 februari en 16 maart 1992 gesloten voor de provincie West-Vlaanderen, met registratienummer 30493/CO/111.1&2; - Collectieve arbeidovereenkomst van 9 oktober 1989 gesloten voor de provincie Antwerpen, met registratienummer 25254/CO/111.1&2; - Collectieve arbeidovereenkomst van 23 maart 1987 gesloten voor de provincie Limburg, met registratienummer 17557/CO/111.1&2. § 3. Het brugpensioen voor werklieden voorzien in punt 3.5.c. van het nationaal akkoord 1997-1998 van 13 mei 1997 en verlengd door de nationale akkoorden 1999-2000 van 19 april 1999 en verder verlengd door het nationaal akkoord 2001-2002 van 23 april 2001, door het nationaal akkoord 2003-2004 van 7 april 2003 door het nationaal akkoord 2005-2006 van 30 mei 2005 en door het nationaal akkoord 2007-2008 van 31 mei 2007 met betrekking tot het brugpensioen op 58 jaar, voor zover de werklieden in toepassing van de brugpensioenreglementering het noodzakelijke beroepsverleden kunnen rechtvaardigen, wordt onder dezelfde voorwaarden en binnen de wettelijke mogelijkheden verlengd tot en met 30 juni 2011. § 4. De regeling zoals voorzien in punt 3.5.d. van het nationaal akkoord 1997-1998 en verlengd door de nationale akkoorden 1999-2000 van 19 april 1999 en verder verlengd door het nationaal akkoord 2001-2002 van 23 april 2001, door het nationaal akkoord 2003-2004 van 7 april 2003, door het nationaal akkoord 2005-2006 van 30 mei 2005 en door het nationaal akkoord 2007-2008 van 31 mei 2007, met betrekking tot de verlaging van de brugpensioenleeftijd tot 56 jaar, voor zover de werklieden in toepassing van de brugpensioenreglementering 33 jaar beroepsverleden kunnen rechtvaardigen en 20 jaar in een nachtregeling gewerkt hebben, zoals bepaald bij collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46, wordt onder dezelfde voorwaarden en binnen de wettelijke mogelijkheden verlengd tot en met 31 december 2010. § 5. De regeling zoals voorzien in punt 3.6. van het nationaal akkoord 1997-1998 en verlengd door de nationale akkoorden 1999-2000 van 19 april 1999 en verder verlengd door het nationaal akkoord 2001-2002 van 23 april 2001, door het nationaal akkoord 2003-2004 van 7 april 2003, door het nationaal akkoord 2005-2006 van 30 mei 2005 en door het nationaal akkoord 2007-2008 van 31 mei 2007 met betrekking tot het halftijds brugpensioen zoals voorzien bij collectieve arbeidsovereenkomst nr. 55, wordt onder dezelfde voorwaarden en binnen de wettelijke mogelijkheden verlengd tot en met 31 december 2010. § 6. De regeling voorzien in artikel 30 van het nationaal akkoord 2007-2008 met betrekking tot een brugpensioenregeling op 56 jaar mits 40 jaar loopbaan, wordt onder dezelfde voorwaarden en binnen de wettelijke mogelijkheden verlengd tot en met 31 december 2010. Het fonds voor bestaanszekerheid komt tussen in de kost van dit brugpensioen conform artikel 19ter, § 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2007, algemeen bindend verklaard bij koninklijk besluit van 2 juni 2008, Belgisch Staatsblad van 7 augustus 2008, houdende de statuten van het « Fonds voor bestaanszekerheid voor de metaalverwerkende nijverheid ». § 7. De sociale partners bevelen de werkgevers aan om in de periode voorafgaand aan de eigenlijke opzeg met het oog op brugpensioen, na te gaan of de betrokken arbeider voldoet aan de vereiste anciënniteit (cf. individuele overlegprocedure artikel 10 - collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17). HOOFDSTUK VIII. - Vervoerkosten

Art. 20.§ 1. Gemeenschappelijk openbaar vervoer Voor het gemeenschappelijk openbaar en gemengd vervoer wordt toepassing gemaakt van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19octies, van 20 februari 2009 (hoofdstukken III tot en met VIII). De tekst van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 1997, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 10 augustus 2001 (Belgisch Staatsblad van 23 november 2001), gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 1999, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 18 september 2001 (Belgisch Staatsblad van 30 november 2001), wordt daartoe aangepast vóór 1 juni 2009. § 2. Privé-vervoer De regeling zoals vervat in de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 1997, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 10 augustus 2001 (Belgisch Staatsblad van 23 november 2001), gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 1999, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 18 september 2001 (Belgisch Staatsblad van 30 november 2001), blijft behouden (artikelen 8 tot en met 11bis), met uitzondering van het principe dat de indexering alleen plaatsvindt indien de NMBS haar tarieven wijzigt.

Met ingang van het kalenderjaar 2010 vindt de indexering automatisch plaats op de 1e februari van elk kalenderjaar. De bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst wordt daartoe aangepast vóór 1 juni 2009. § 3. Werfarbeid Dit dossier wordt afgewerkt en, zo mogelijk, omgezet in een collectieve arbeidsovereenkomst vóór 30 juni 2009.

De contouren rond dit dossier worden als volgt vastgelegd : 1. De uit te werken regeling is een facultatieve regeling;2. Deze regeling moet een afbakening inhouden van de arbeidstijd versus verplaatsingstijd en bepalen over welke afstanden het gaat;3. Deze regeling moet leiden tot rechtszekerheid op het vlak van sociale zekerheid en fiscaliteit. HOOFDSTUK IX. - Diversen

Art. 21.Verlenging van bestaande bepalingen van bepaalde duur opgenomen in onderstaande collectieve arbeidsovereenkomsten : - artikel 8, inzake de carenzdag, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 1992 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden (provincie Oost-Vlaanderen, behoudens het Land van Waas), met registratienummer 30491/CO/111.1&2; - artikel 9, inzake de carenzdag, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 1992 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden (Land van Waas), met registratienummer 30489/CO/111.1&2; - de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 1993 inzake de carenzdag (West- Vlaanderen), met registratienummer 32756/CO/111.1&2; - de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 1994 inzake de personen behorend tot de risicogroepen (Land van Waas) met registratienummer 36886/CO/111.1&2, gewijzigd door de collectieve arbeids overeenkomst van 8 juli 2002Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 08/07/2002 pub. 02/08/2002 numac 2002022636 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type overeenkomst prom. 08/07/2002 pub. 25/09/2002 numac 2002022707 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen sluiten, met registratienummer 63777/CO/111.1&2; - de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 1995 inzake de personen behorend tot de risicogroepen (Oost-Vlaanderen, behoudens het Land van Waas), met registratienummer 37507/CO/111.1&2; - de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 1995 ter uitbreiding van de notie risicogroepen (Limburg), met registratienummer 37887/CO/111.1&2; - al de bepalingen van bepaalde duur van de collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten op ondernemingsvlak en bekrachtigd door de Gewestelijke Paritaire Secties; - de specifieke regionale bijdragen zoals bedoeld in punt 9.2 van het nationaal akkoord 2005-2006 van 30 mei 2005, geregistreerd onder het nummer 75374/CO/111.1&2 worden onder dezelfde voorwaarden verlengd vanaf 1 januari 2009 tot 31 december 2010. HOOFDSTUK X. - Inspraak en overleg

Art. 22.Sociale stabiliteit § 1. Een sterk sociaal overleg is prioritair. Een voorwaarde voor dergelijk overleg zowel op interprofessioneel, op sectoraal als op ondernemingsvlak is dat de partijen die er aan deelnemen gemandateerd zijn en de afspraken die ze maken ook nakomen. Op die manier draagt het sociaal overleg bij tot de sociale stabiliteit die nodig is voor werkgevers en werknemers om hun activiteiten uit te kunnen oefenen.

Gezien de negatieve ervaringen in de voorbije periode in bepaalde delen van het land moet dit overleg worden versterkt. Dit veronderstelt dat op de verschillende overlegniveaus aanvullende mechanismen worden uitgewerkt die bijkomende waarborgen bieden voor sociale vrede en voor het respect van de overlegprocedures in geval van conflict.

In dit kader worden volgende voorstellen geformuleerd die op sectorvlak kunnen gerealiseerd worden. Deze voorstellen zijn complementair ten opzichte van initiatieven op interprofessioneel en ondernemingsniveau. 1. Er wordt op sectorvlak een charter opgemaakt dat bestaande afspraken inzake sociaal overleg, sociale vrede en procedures voor behandeling van conflicten coördineert en actualiseert.2. De bestaande inhouding van de werknemers- en werkgeversopleidingen bij niet respect van de afgesproken procedures wordt behouden. Voortaan zullen ook de stakingen van 1/2 dag (in plaats van 1 dag) in aanmerking genomen worden voor deze inhoudingen. 3. In geval van schending van de sociale vrede met betrekking tot de koopkracht, kan de onderneming vrijgesteld worden van de betaling van de bijdrage bestemd voor de financiering van de bijzondere compensatietoeslag.De getroffen onderneming meldt de schending aan de voorzitter van het gewestelijk verzoeningsbureau en aan het fonds voor bestaanszekerheid. Het gewestelijk verzoeningsbureau is bevoegd om, ingeval van betwisting, te oordelen over de gegrondheid van de niet-betaling van de bijdrage. Voor het kwartaal waarin de schending werd vastgesteld is er geen bijdrage voor de financiering van de bijzondere compensatietoeslag verschuldigd. § 2. De woordvoerders van de representatieve organisaties zullen minstens trimestrieel vergaderen over de toepassing van het charter over sociaal overleg en zullen dan overgaan tot de evaluatie van de gevallen van niet-naleving van de regels van het overleg en van de constructieve tussenkomsten die een conflict voorkwamen of toelieten dreigende conflicten te vermijden.

Art. 23.Procedure voor de oprichting van een vakbondsafvaardiging De toepassing van artikel 9, a), 2e alinea van de gecoördineerde collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 1973 inzake het statuut van de vakbondsafvaardiging « arbeiders » met het registratienummer1775/CO/111.1 met betrekking tot de aanstelling van een vakbondsafvaardiging in een bedrijf tussen 20 en 40 arbeiders wordt verduidelijkt en aangepast, rekening houdend met de volgende principes : - In de ondernemingen waar tussen 20 en 40 arbeiders zijn tewerkgesteld, is er een recht op de oprichting van een vakbondsafvaardiging, indien de meerderheid van de arbeiders erom vraagt; - De bepaling van de meerderheid van de arbeiders moet gebeuren op basis van democratische principes, met name dat : - de arbeiders individueel, in volledige onafhankelijkheid en met naleving van de volstrekte geheimhouding hun mening moeten geven; - de vaststelling van de meerderheid van de arbeiders dient te gebeuren op een objectieve en neutrale wijze door de voorzitter van de Gewestelijke Paritaire Sectie; - de meerderheid moet bepaald worden in één enkele ronde; - Er zal een procedure worden uitgewerkt om een tijdelijke bescherming te bieden aan de kandidaat -vakbondsafgevaardigde(n) in deze ondernemingen. HOOFDSTUK XI. - Sociale vrede

Art. 24.De sociale vrede zal verzekerd zijn in de sector tijdens de duurtijd van onderhavige overeenkomst.

Bijgevolg zal op provinciaal, gewestelijk of op ondernemingsvlak geen enkele eis van algemene of collectieve aard gesteld of ondersteund worden die van aard zou zijn de verbintenissen van de ondernemingen voorzien in deze overeenkomst uit te breiden.

Deze overeenkomst werd gesloten in een geest van wederzijdse rechten en verplichtingen. Bijgevolg is de naleving van de verplichtingen van elk van de partijen afhankelijk van de eerbiediging door de andere ondertekenaars van hun verplichtingen.

Partijen herbevestigen de conventionele bepalingen geldig in de sector wat de procedures betreft en meer bepaald artikel 2 van de verzoeningsprocedure zoals vastgelegd in het paritair comité op 13 januari 1965.

Partijen herbevestigen eveneens voor de duur van dit akkoord de bijkomende spoedprocedure die door het nationaal akkoord 1989-1990 ingevoerd werd. HOOFDSTUK XII. - Duur

Art. 25.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor bepaalde duur, gaande van 1 januari 2009 tot 31 december 2010, behoudens waar anders vermeld en met uitzondering van de bepalingen vermeld in volgende artikels : artikel 5, artikel 10, artikel 11, artikel 15, artikel 16, artikel 17, artikel 20, artikel 22 en artikel 23, die gesloten worden voor onbepaalde duur.

De bepalingen van onbepaalde duur kunnen worden opgezegd mits aangetekend schrijven aan de voorzitter van het nationaal paritair comité en waarvoor een opzegtermijn van 6 maanden geldt.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 20 december 2010.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET

Bijlage 1 aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het nationaal akkoord 2009-2010 Premies Vlaams Gewest De ondertekenende partijen verklaren dat de arbeiders ressorterend onder het paritair comité voor de metaal,- machine- en elektrische bouw en die inzake domicilie en tewerkstelling voldoen aan de omschrijving van het Vlaamse Gewest gebruik kunnen maken van de aanmoedigingspremies van kracht in het Vlaams Gewest met name : - zorgkrediet; - opleidingskrediet; - ondernemingen in moeilijkheden of herstructureringen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 20 december 2010.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET

Bijlage 2 aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het nationaal akkoord 2009-2010

Aangesloten werkgevers met ondernemingsconventies brugpensioen per provincie/ Employeurs affiliés avec conventions d'entreprise prépension par province

Bepaling v/d provincie op basis van exploitatiezetel/Disposition par province sur le base de siège d'exploitation


Provincie/Province

Ondernemingsnr/ N° d'entreprise

Naam/Nom

Omschrijving/ Description

Begin conventie/ Début convention

Antwerpen/Anvers

404284716

SIEMENS NV

01/06/1985

Antwerpen/Anvers

404621642

ALCATEL-LUCENT BELL NV

01/01/1983

Antwerpen/Anvers

413792003

ITAB MERTENS NV

01/01/1987

Antwerpen/Anvers

403676188

BEKAERT HEMIKSEM NV

01/01/1985

Antwerpen/Anvers

403646296

HANSEN TRANSMISSIONS INTERN NV

01/01/1985

Antwerpen/Anvers

421552892

FEMONT NV

01/01/1987

Antwerpen/Anvers

403871970

AVENIR (L') NV

09/05/1988

Antwerpen/Anvers

403992231

ATLAS COPCO AIRPOWER NV

13/10/1983

Antwerpen/Anvers

403611555

ORLIANS & CO NV

01/01/1987

Antwerpen/Anvers

456845551

ROMMENS WERKHUIZEN NV

01/06/1987

Antwerpen/Anvers

400853884

DEMEYERE WERKHUIZEN NV

01/01/1987

Antwerpen/Anvers

414264135

ARCELORMITTAL ESP NV

24/08/1987

Antwerpen/Anvers

458359444

EREA NV

01/01/1987

Antwerpen/Anvers

404130506

1.1.1.1.1 CROWN SPECIALITY PACKAGING BELGIE NV

01/01/1987

Antwerpen/Anvers

403599875

INOFER NV

31/05/1985

Antwerpen/Anvers

402977194

SIMEC VERDER NA VEREFFENING NV

01/01/1987

Antwerpen/Anvers

404129714

PROCAP HOBOKEN NV

24/07/1985

Antwerpen/Anvers

429655560

DE VREE J. & CO NV

01/01/1987

Antwerpen/Anvers

404125358

HUNTER NV

01/01/1985

Antwerpen/Anvers

427753964

VERMEIREN NV

01/01/1987

Antwerpen/Anvers

422108465

PHILIPS INNOVATIVE APPLICATIONS NV

CONV 15222 ZELFDE RSZNR.

01/03/1987

Antwerpen/Anvers

412527538

PAUWELS TRAFO BELGIUM

01/01/1987

Antwerpen/Anvers

404063101

QUINN GROUP BELGIUM NV

01/01/1987

Antwerpen/Anvers

404172373

NEDSCHROEF HERENTALS NV

01/01/1985

Antwerpen/Anvers

400800634

CLAYTON OF BELGIUM NV

01/01/1987

Antwerpen/Anvers

434839320

BALTIMORE AIRCOIL INTERNATIONAL NV

18/06/1985

Antwerpen/Anvers

418941515

NO LEAK NV

15/01/1987

Antwerpen/Anvers

404926993

ALUVIN NV

01/07/1993

Antwerpen/Anvers

426425856

MASSIVE NV

01/01/1986

Antwerpen/Anvers

422571095

REINTJES BENELUX BVBA

01/10/1986

Antwerpen/Anvers

422668788

BEERSE METAALWERKEN NV

01/01/1987

Antwerpen/Anvers

404002030

HENSCHEL ENGINEERING NV

01/10/1987

Antwerpen/Anvers

400833296

CROSBY EUROPE NV

01/01/1987

Antwerpen/Anvers

404060032

VAN HOOL NOV

01/06/1986

Antwerpen/Anvers

403626205

VAN DEN BOSSCHE WERKHUIZEN NV

01/01/1987

Antwerpen/Anvers

402618690

NEW HOLLAND TRACTOR LTD

01/01/1987

Antwerpen/Anvers

404206522

NORTA NV

01/01/1987

Antwerpen/Anvers

404974802

MERVERS BENELUX NV

01/01/1987

Antwerpen/Anvers

404532857

UNIE VAN REDDING EN SLEEPDIENST NV

16/07/1985

Antwerpen/Anvers

428933010

FBFC INTERNATIONAL NV

01/10/1989

Antwerpen/Anvers

404945108

ELAFLEX NV

01/01/1987

Antwerpen/Anvers

415008263

FEMSTAAL NV

01/01/1987

Antwerpen/Anvers

420819454

ERAP NV

01/01/1987

Antwerpen/Anvers

406471867

BOSAL BENELUX NV

01/01/1987

Antwerpen/Anvers

423028777

ANTWERP WELDING SUPPLY BVBA

01/01/1987

Antwerpen/Anvers

40498621

FRATEUR DEPOURCQ NV

01/01/1987

Antwerpen/Anvers

415479209

RINGOOT & ZN REDERIJ NV

01/06/1988

Antwerpen/Anvers

413037381

CASTERS LANDTMETERS BVBA

24/03/1987

Antwerpen/Anvers

417706942

COUWENBERG & SCHELLENS NV

01/01/1987

Antwerpen/Anvers

407048127

ANTWERP CONTAINER ENGIN. NV

01/01/1987

Antwerpen/Anvers

434761225

STORK MERCANTILE ENGINEERS & CONTRACTOR NV

01/01/1987

Antwerpen/Anvers

404045976

DALCO BVBA

01/01/1987

Antwerpen/Anvers

424980655

ETAP NV

01/01/1985

Antwerpen/Anvers

437363892

ALLARD EUROPE NV

CAO ALLARD GIETERIJEN NV

01/07/1986

Antwerpen/Anvers

437960542

DOVRE NV

01/01/1985

Antwerpen/Anvers

438058037

COMET NV

25/03/1987

Antwerpen/Anvers

402056882

CROWN VERPAKKING BELGIE NV

01/01/1985

Antwerpen/Anvers

446055884

WUYTS NV

01/01/1992

Antwerpen/Anvers

449372294

DAF TRUCKS VLAANDEREN WESTERLO NV

01/08/1980

Antwerpen/Anvers

449363386

MGG ANTWERPEN BV

23/03/1987

Antwerpen/Anvers

422362447

C.M.I. DENAEYER DEPT. NV

01/01/1988

Antwerpen/Anvers

415081707

GEA PHARMA SYSTEMS NV

01/01/1987

Antwerpen/Anvers

456528520

IEMANTS NV

01/01/1985

Antwerpen/Anvers

456932455

DME EUROPE CVBA

01/01/1994

Antwerpen/Anvers

462814714

THALES ALENIA SPACE ANTWERP NV

CAO ALCATEL BELL

01/01/1993

Antwerpen/Anvers

404411707

1.1.1.1.2 CONTINENTAL BENELUX PLANT MECHELEN SA

01/01/1984

Antwerpen/Anvers

473624076

CIP NV

01/01/1985

Antwerpen/Anvers

407237771

GREIF BELGIUM BVBA

1.1.1.1.3 OVERNAME VAN LEER BELGIUM

01/04/2004

Antwerpen/Anvers

474802627

BM TECH NV

CAO 32BIS 0 0004 BMT

01/03/2004

Antwerpen/Anvers

886535161

WILLEMS STAALCONSTRUCTIES NV

CAO WILLEMS METAALCONSTRUCTIES

01/01/1987

Antwerpen/Anvers

887781216

TBP ELECTRONICS BELGIUM NV

CAO 32bis ALCATEL

01/01/1983

Antwerpen/Anvers

407910041

SIMEC STEEL NV

CAO SIMEC

01/01/1987


Aangesloten werkgevers met ondernemingsconventies brugpensioen per provincie/ Employeurs affiliés avec conventions d'entreprise prépension par province

Bepaling v/d provincie op basis van exploitatiezetel/Disposition par province sur le base de siège d'exploitation


Provincie/Province

Ondernemingsnr/ N° d'entreprise

Naam/Nom

Omschrijving/ Description

Begin conventie/ Début convention

Henegouwen/Hainaut

422503294

BERGOBRIDE SA

01/01/1988

Henegouwen/Hainaut

406291923

ABB SA - POWER QUALITY PRODUCTS NV

01/01/1987

Henegouwen/Hainaut

418217577

SONACA SA

01/01/1987

Henegouwen/Hainaut

418301216

TREFIL DE FONT.L'EVEQUE SA

27/09/1990

Henegouwen/Hainaut

466712134

MECAR SA

OVERNAME MECAR 22025

01/01/1988

Henegouwen/Hainaut

417201057

ACV MANUFACTURING SA

02/05/1985

Henegouwen/Hainaut

405879573

CORDIER M. ET CIE ENT SA

01/01/1987

Henegouwen/Hainaut

413929880

EUROPEENNE APPAREILS DE VOIE SA

01/10/1994

Henegouwen/Hainaut

424845350

VANDERPLANCK METALWORKS SA

01/10/1994

Henegouwen/Hainaut

418306164

PRECIMETAL FOND.PRECI. SA

01/01/1988

Henegouwen/Hainaut

417879958

DRAFIL SA

05/01/1987

Henegouwen/Hainaut

407003090

VALEO VISION BELGIQUE SA

01/06/1994

Henegouwen/Hainaut

407204713

DORMA HUPPE SA

01/01/1984

Henegouwen/Hainaut

423276524

ENSIVAL MORET DEPLECHIN SA

MONTEUR

01/01/1987


Aangesloten werkgevers met ondernemingsconventies brugpensioen per provincie/ Employeurs affiliés avec conventions d'entreprise prépension par province

Bepaling v/d provincie op basis van exploitatiezetel/Disposition par province sur le base de siège d'exploitation


Provincie/Province

Ondernemingsnr/ N° d'entreprise

Naam/Nom

Omschrijving/ Description

Begin conventie/ Début convention

Hoofdstedelijk Gewest/ Région Capitale

405770992

S.A.B.C.A./SA NV

01/01/1996

Hoofdstedelijk Gewest/ Région Capitale

438287372

EMAILLERIE BELGE SA

15/04/1991

Hoofdstedelijk Gewest/ Région Capitale

450124144

SICLI SA

01/01/1985

Hoofdstedelijk Gewest/ Région Capitale

402935030

USINE UNION SA

01/01/1985

Hoofdstedelijk Gewest/ Région Capitale

407687238

AUDI BRUSSELS SA

01/01/1985

Hoofdstedelijk Gewest/Région Capitale

401889806

FISCHBEIN (CIE) SA

01/01/1985

Hoofdstedelijk Gewest/ Région Capitale

436407453

KONE BELGIUM SA

01/01/1985

Hoofdstedelijk Gewest/ Région Capitale

402903851

WILO NV

01/01/1985

Hoofdstedelijk Gewest/ Région Capitale

401864565

ALBERT ETS SA

01/01/1985

Hoofdstedelijk Gewest/ Région Capitale

425702910

FABRICOM GTI SA

1.1.1.1.4 CAO FABRICOM 30633 - SAMENGESMOLTEN MET ENI EN FLSYSTEMS

01/01/2005

Hoofdstedelijk Gewest/ Région Capitale

402917808

LEGRAND ATELIERS SA

23/12/1985

Hoofdstedelijk Gewest/ Région Capitale

401909503

OUDAERT SA

01/11/1987

Hoofdstedelijk Gewest/ Région Capitale

447794857

THYSSEN KRUPP LIFTEN ASCENSEURS NV

18/09/1984

Hoofdstedelijk Gewest/ Région Capitale

448910159

VANDERPERREN J. SA

01/01/1997

Hoofdstedelijk Gewest/ Région Capitale

439622113

BOCCARD BENELUX NV

01/01/1997

Hoofdstedelijk Gewest/ Région Capitale

455317109

VAN BATTEL AL SA

01/01/1986

Hoofdstedelijk Gewest/ Région Capitale

416481673

SCHINDLER SA

03/03/1981

Hoofdstedelijk Gewest/ Région Capitale

407174623

SAUNIER DUVAL BELGIQUE SA

01/01/1983

Hoofdstedelijk Gewest/ Région Capitale

431133623

MECANIQUE DE PRECISION PR EQUIPEMENTS SA

01/10/1988

Hoofdstedelijk Gewest/ Région Capitale

402628093

IDEAL COMPANY SA

17/01/1991


Aangesloten werkgevers met ondernemingsconventies brugpensioen per provincie/ Employeurs affiliés avec conventions d'entreprise prépension par province

Bepaling v/d provincie op basis van exploitatiezetel/Disposition par province sur le base de siège d'exploitation


Provincie/Province

Ondernemingsnr/ N° d'entreprise

Naam/Nom

Omschrijving/ Description

Begin conventie/ Début convention

Limburg/Limbourg

429268451

BY-CAST NV

01/01/1988

Limburg/Limbourg

416446140

DELTA BELGIE NV

01/01/1987

Limburg/Limbourg

430011490

VERMEESEN MONTAGE NV

01/01/1987

Limburg/Limbourg

403684997

1.1.1.1.5 TENNECO AUTOMOTIVE EUROPE NV

27/09/1990

Limburg/Limbourg

401308301

HORMANN GENK NV

01/01/1988

Limburg/Limbourg

401298403

FORD WERKE GMBH

02/05/1985

Limburg/Limbourg

401298403

FORD WERKE GMBH

01/01/1987

Limburg/Limbourg

405388536

BEKAERT LANKLAAR NV

01/10/1994

Limburg/Limbourg

430060188

HERAEUS ELECTRONITE INTERNATIONAL NV

01/10/1994

Limburg/Limbourg

436171188

VCST INDUSTRIAL PRODUCTS NV

01/01/1988

Limburg/Limbourg

407050701

AJK NV

05/01/1987

Limburg/Limbourg

412833582

BRABANTIA S & L BELGIUM NV

01/06/1994

Limburg/Limbourg

401340765

RETTIG BELGIUM NV

01/01/1984

Limburg/Limbourg

432858639

ELLIMETAL NV

01/01/1987

Limburg/Limbourg

437471483

MONROE PACKAGING NV

17/06/1985

Limburg/Limbourg

466071241

METES NV

CAO32bis SIEMENS NV

01/01/1985

Limburg/Limbourg

867662822

HELVOET RUBBER & PLASTIC TECHNOLOGIES NV

CAO OVERGENOMEN VAN PHILIPS INNOVATIVE APPLICATIONS NV

01/03/1987

Aangesloten werkgevers met ondernemingsconventies brugpensioen per provincie/employeurs affiliés avec conventions d'entreprise prépension par province


Luik/Liège

404440312

SCHREDER CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES SA

03/04/1985

Luik/Liège

403967089

METAL DEPLOYE BELGE SA

01/07/1985

Luik/Liège

402336105

GILLE E. FORGES ET PLATINERIES SPRL

01/05/1993

Luik/Liège

403965705

MARICHAL KETIN ET CIE FONDERIES SA

01/01/1985

Luik/Liège

467613838

ENSIVAL MORET BELGIUM SA

01/01/1982

Luik/Liège

402275133

ALSTOM BELGIUM BUSINESS AND SERVICES SA

01/01/1979

Luik/Liège

403905525

FORGES ET ESTAMPAGE DE LA MEUSE SCRL

01/09/1988

Luik/Liège

404404480

1.1.1.1.6 CONSTRUCTIONS ELECTRONIQUES + TELECOM SA

27/08/1985

Luik/Liège

437768918

KABELWERK EUPEN AG

01/01/1985

Luik/Liège

402476457

WEISSHAUPT REINER AT DE CONSTR SA

01/01/1985

Luik/Liège

402317101

BODART ET GONAY SA

10/10/1994

Luik/Liège

401449247

FALLAIS FONDERIE SA

01/01/1999

Luik/Liège

403955312

GOBIET SA

01/01/1987

Luik/Liège

443936435

MAGOTTEAUX LIEGE SA

01/01/1985

Luik/Liège

403980155

TDS SA

01/01/1985

Luik/Liège

850112057

AKERS BELGIUM SA

01/01/1985

Luik/Liège

415657965

PONCIN ET CIE ATELIERS SA

01/07/1992

Luik/Liège

402313339

ASPEL SA

01/10/1988

Luik/Liège

405852651

STACO SA

02/12/1992

Luik/Liège

475127378

TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS BELGIUM SA

01/01/1989

Luik/Liège

411953456

MOCKEL EMILE FILS AT. MEC. SCA

01/09/1992

Luik/Liège

412681649

EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES GMBH

01/12/1994

Luik/Liège

421703441

BRUNSWICK MARINE IN EMEA

01/01/1987

Luik/Liège

412556044

STOCKO CONTACT SPRL

01/01/1988

Luik/Liège

413582957

HEINEN A ETS SA

01/01/1994

Luik/Liège

412889606

T W ELECTRONIC SA

01/01/1986

Luik/Liège

448500185

HAIRONVILLE METALPROFIL SA

01/01/1985

Luik/Liège

424022929

MECAMOLD SA

01/01/1985

Luik/Liège

431086707

MULTI MONTAGE SPRL

01/01/1987

Luik/Liège

436195241

ALSTOM BELGIUM - M COLLINET SA

01/03/1997

Luik/Liège

432648110

ALTRA SA

23/09/1994

Luik/Liège

449934597

EUPEN METAL AG

01/05/1993


Namen/Namur

401409754

MEUSE ETMBRE SA

01/01/1987

Namen/Namur

416187804

ARISTON THERMO BENELUX SA

02/04/1992

Namen/Namur

417528976

SAINT ROCH COUVIN SA

01/02/1997

Namen/Namur

452816091

PEGARD PRODUCTICS SA

01/01/1988


Aangesloten werkgevers met ondernemingsconventies brugpensioen per provincie/ Employeurs affiliés avec conventions d'entreprise prépension par province

Bepaling v/d provincie op basis van exploitatiezetel/Disposition par province sur le base de siège d'exploitation


Provincie/Province

Ondernemingsnr/ N° d'entreprise

Naam/Nom

Omschrijving/ Description

Begin conventie/ Début convention

1.1.1.1.7 Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

400299501

GILBOS NV

01/01/1985

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

401047785

STEYAERT HEENE ETS NV

01/01/1986

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

402934832

GREIF PACKAGING BELGIUM NV

01/01/1985

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

400297521

FRANKE NV

01/03/1984

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

405388536

BEKAERT NV

01/01/1985

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

413643533

C-MAC ELECTROMAG BVBA

01/01/1985

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

441075925

DE BACKER HUBERT NV

01/01/1985

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

420246659

ANGLO BELGIAN CORPORATION NV

01/01/1987

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

405714970

CULOBEL NV

01/09/1985

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

420383548

VOLVO CARS GENT NV

01/02/1985

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

420383647

VOLVO GROUP BELGIUM NV

01/02/1991

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

405035475

JOHN BEAN TECHNOLOGIES NV

01/01/1986

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

478509413

NIEUWE SCHELDEWERVEN NV

02/04/1985

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

428086041

HONDA BELGIUM FACTORY NV

01/04/1984

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

441530142

GRADA INTERNATIONAL NV

01/01/1985

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

405045670

NIKO NV

01/01/1985

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

405062102

STOKOTA NV

OVERNAME EKW

02/05/1983

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

400070560

TAPI METAALKONSTRUKTIES NV

01/01/1986

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

417289347

BIS ROB MONTAGEBEDRIJF NV

01/01/1985

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

411639987

MAGNETROL INTERNATIONAL NV

01/01/1985

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

400245655

SAMSONITE EUROPE NV

01/01/1986

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

450279443

VYNCOLIT NV

01/01/1997

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

404317378

RUBBENS WERKHUIZEN NV

01/01/1997

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

477992640

DE PECKER GENT NV

CONVENTIE DE PECKER

01/01/1992

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

479947387

OMCO INTERNATIONAL NV

OVERGENOMEN VAN BMT

01/01/1985

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

885012162

GE INDUSTRIAL BELGIUM BVBA

FUSIE GE POWER CONTROLS BELGIUM

01/01/1985

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

884161532

PSS BELGIUM NV

CONVENTIE 15222 PHILIPS INNOV.

01/03/1987


Aangesloten werkgevers met ondernemingsconventies brugpensioen per provincie/ Employeurs affiliés avec conventions d'entreprise prépension par province

Bepaling v/d provincie op basis van exploitatiezetel/Disposition par province sur le base de siège d'exploitation


Provincie/Province

Ondernemingsnr/ N° d'entreprise

Naam/Nom

Omschrijving/ Description

Begin conventie/ Début convention

1.1.1.1.8 Vlaams-Brabant/Brabant flamand

400388581

OTIS (LIFTEN) NV

01/01/1985

Vlaams-Brabant/Brabant flamand

400888924

COURTOY NV

01/01/1987

Vlaams-Brabant/Brabant flamand

452821140

GONDREXON INDUSTRIE NV

01/01/1985

Vlaams-Brabant/Brabant flamand

403100029

APP.ELECT.ELECTRON BELGES NV

28/06/1985

Vlaams-Brabant/Brabant flamand

400624648

A.D.B. NV

17/10/1985

Vlaams-Brabant/Brabant flamand

451580035

1.1.1.1.9 TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS NV

01/04/1985

Vlaams-Brabant/Brabant flamand

402645614

RENAULT INDUSTRIE BELGIQUE SA

01/01/1985

Vlaams-Brabant/Brabant flamand

401927616

VLASSENROOT NV

01/01/1987

Vlaams-Brabant/ Brabant flamand

441557163

ANSUL NV

01/09/1985

Vlaams-Brabant/ Brabant flamand

441428489

ASCO INDUSTRIES NV

01/02/1985

Vlaams-Brabant/ Brabant flamand

401782512

NEXANS BENELUX NV

01/02/1991

Vlaams-Brabant/ Brabant flamand

401874661

E.M.G. NV

01/01/1986

Vlaams-Brabant/ Brabant flamand

403558503

DE COSTER DYNAMOTOR NV

02/04/1985

Vlaams-Brabant/ Brabant flamand

416652810

GRILLET AND PARTNERS BVBA

01/04/1984

Vlaams-Brabant/ rabant flamand

417374172

DUFERCO LA LOUVIERE SA

01/01/1985

Vlaams-Brabant/ Brabant flamand

873043946

COGEBI NV

01/01/1985

Vlaams-Brabant/ Brabant flamand

400734318

LUDO NV

1.1.1.1.10 OVERNAME COGEBI CAO 32bis VABOR

02/05/1983

Vlaams-Brabant/ Brabant flamand

468106261

ALTRAD BENELUX NV

01/01/1986

Vlaams-Brabant/ Brabant flamand

418955668

VAN HOOF BVBA

01/01/1985

Vlaams-Brabant/ Brabant flamand

425272051

WILLEMS BVBA

01/01/1985

Vlaams-Brabant/ Brabant flamand

400959891

DURACELL BATTERIES BVBA

01/01/1986

Vlaams-Brabant/ Brabant flamand

405721306

TYCO ELECTRONICS RAYCHEM NV

01/01/1997

Vlaams-Brabant/ Brabant flamand

400615839

ALUMETAL NV

01/01/1997

Vlaams-Brabant/ Brabant flamand

421873289

1.1.1.1.11HAVELLS SYLVANIA LIGHTING BELGIUM NV

01/01/1992

Vlaams-Brabant/ Brabant flamand

406219766

FONDATEL NV

01/01/1985

Vlaams-Brabant/ Brabant flamand

407251926

ROBERT BOSCH PRODUKTIE NV

01/01/1985

Vlaams-Brabant/ Brabant flamand

408270327

TERUMO EUROPE NV

01/03/1987

Vlaams-Brabant/ Brabant flamand

420004852

AUTOMATION NV

30/04/1988

Vlaams-Brabant/ Brabant flamand

422108465

PHILIPS INNOV APP LEUVEN NV

CAO 30163 PHILIPS

01/01/1987

Vlaams-Brabant/ Brabant flamand

415382803

VERDEYEN F. ANC ETS NV

01/01/1997

Vlaams-Brabant/ Brabant flamand

434499028

SPIE BELGIUM SA

01/01/1989


Aangesloten werkgevers met ondernemingsconventies brugpensioen per provincie/ Employeurs affiliés avec conventions d'entreprise prépension par province

Bepaling v/d provincie op basis van exploitatiezetel/Disposition par province sur le base de siège d'exploitation


Provincie/Province

Ondernemingsnr/ N° d'entreprise

Naam/Nom

Omschrijving/ Description

Begin conventie/ Début convention

Waals-Brabant/ Brabant wallon

402958982

FIB BELGIUM SA

01/04/1985

Waals-Brabant/ Brabant wallon

462042375

WENDT BOART SA

01/01/1998

Waals-Brabant/ Brabant wallon

400358293

TWIN DISC INTERNATIONAL SA

01/01/1986

Waals-Brabant/ Brabant wallon

400358293

TWIN DISC INTERNATIONAL SA

01/01/1992

Waals-Brabant/ Brabant wallon

402910284

FERGUSON CO SA

01/01/1985

Waals-Brabant/ Brabant wallon

406651615

FLOWEL INTERNATIONAL SA

01/01/1997


Aangesloten werkgevers met ondernemingsconventies brugpensioen per provincie/ Employeurs affiliés avec conventions d'entreprise prépension par province

Bepaling v/d provincie op basis van exploitatiezetel/Disposition par province sur le base de siège d'exploitation


Provincie/Province

Ondernemingsnr/ N° d'entreprise

Naam/Nom

Omschrijving/ Description

Begin conventie/ Début convention

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

472154824

DE MEESTERE NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

432779356

FERROMATRIX NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

414216823

BERTELOOT LUCIEN NV

01/12/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

406741487

FIRE TECHNICS NV

01/01/1987

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405349340

LAPAUX WERKHUIZEN NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

443277132

MEWAF INTERNATIONAL V

01/01/1986

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405129408

BOMBARDIER TRANSPORTATION BELG. NV

01/12/1988

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405502362

PICANOL NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405388536

BEKAERT NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405490979

SEDAC MECOBEL NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

425920763

ATCOMEX COMPANY NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

436260171

NOVY NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405546211

DAMMAN CROES CONSTR. WERKH. NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

429277953

PRIMUS BVBA

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

424059551

UNIC DESIGN NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

424538019

RADIUS NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/Flandre occidentale

456366192

THE EUROPEAN VAN COMPANY NV

01/12/1988

West-Vlaanderen/Flandre occidentale

405979246

HALSBERGHE GEBROEDERS NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

412898811

EVILO CONSTRUCTIEWERK NV

15/01/1986

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

436471096

VERMO NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

435942843

TYPHOON INDUSTRIELE VENTIALTIE NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

438243426

PROFERRO NV

01/01/1983

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

444444694

ALVA NV

01/01/1986

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

457578890

PLAST O FORM NV

01/03/1986

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

457522769

SPINNEKOP NV

01/01/1987

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405514834

SKT NV

01/01/1997

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

401895051

HOLVRIEKA NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

442439368

VISHAY BCCOMPONENTS NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

414706276

DESWARTE MONTAGEBEDRIJF BVBA

01/05/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405536412

BOUCHERIE GB NV

01/03/1986

West-Vlaanderenv

405469797

WEWELER COLAERT NV

01/01/1986

West-Vlaandere/Flandre occidentale

425110814

EUROFURN NV

13/03/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

456610771

DEJAEGHERE ALUMINIUMCONSTR. BVBA

01/01/1986

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

406542143

DEMAITERE CONSTR. WERKH. BVBA

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405553337

DEMAN KONSTRUKTIEWERKHUIZEN NV

01/01/1986

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

445877920

VDL JONCKHEERE BUS & COACH NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405450595

VAN DE WIELE MICHEL NV

20/12/1988

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405517694

DEBRUYNE WEEFBENODIGHDHEDEN NV

01/12/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

441554490

VERBRUGGE NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

441554490

VERBRUGGE NV

01/05/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405170780

CLAEYS ALIDOR NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405176522

DECLEDT DECOV NV

01/01/1986

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405128715

MOTOGROUP BVBA

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405350231

LVD COMPANY NV

01/01/1983

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

400444803

CNH BELGIUM NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

435793086

SOENEN R WERKHUIZEN NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

445281963

SADEF NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405269760

ASSA ABLOY NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

413858418

LYSAIR NV

01/01/1986

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

406745645

IMOTUS REAL ESTATE NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

431100662

GBO GEREEDSCHAPPEN NV

01/03/1986

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

407184719

DONALDSON EUROPE BVBA

01/01/1997

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405288863

GRYSON METALLISATIE BVBA

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

426586303

MOL CY NV

01/01/1997

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

444203877

LORIVAN NV

01/05/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

445510409

NEON ELITE NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

424800117

OVA NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

426642028

RMC NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405281044

IDP SCHEEPSWERF NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

420997222

DEWULF R. KONSTR. WERKH. NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405443766

MAES METAL NV

01/01/1986

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

408420082

VANGHELUWE DEBUSSCHERE BVBA

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405226012

VANHAELEWIJN NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

412120336

DAIKIN EUROPE NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405157419

WEMA NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

417713375

WESTLAND NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405130792

PACKO INOX NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

402751522

SCHRAMME J INDUSTRIELE TOELEV NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

411979586

VERBRUGGE JANSSENS NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

421575460

LOUAGE EN WISSELINCK NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

424991741

VANACKER GEBRS BVBA

21/06/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405525029

YPCAR NV

01/01/1987

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

418949037

LUXAFLEX BELGIUM NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

421441937

STEELANDT TOELEVERINGSBEDRIJF NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

445915829

VANDAELE KONSTRUKTIE NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

438457420

REZNOR EUROPE NV

01/01/1987

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

406198683

SPICER OFF HIGHWAY BELGIUM NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

407706638

DESWARTE NV

01/05/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405182064

DEWANDELER NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

445030357

CLEMACO CONTRACTING NV

01/04/1979

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

431601203

FREMACH IZEGEM NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405454654

VELGHE M NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

413930474

VAPO HYDRAULICS NV

01/01/1987

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

433026509

AVASCO INDUSTRIES NV

01/01/1997

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405568183

HACO NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

47711970

EMKA MACHINES NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405388536

BEKAERT NV

01/01/1987

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

430122051

SUPERIA RADIATOREN NV

01/01/1992

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

415663608

JONCKHEERE SUBCONTRACTING NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

459136830

BEP EUROPE NV

CAO FABRICOM VERDERGEZET DOOR BEP EUROPE

15/09/1983

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

465547738

TYCO ELECTRONICS BELGIUM EC NV

ZELFDE CONVENTIE ALS SIEMENS NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

462152837

RENSON VENTILATION NV

CAO OVERGENOMEN VAN RENSON 12144

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

473191239

SCIENTIFIC ATLANTA EUROPE NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

473191041

BARCOVIEW NV

01/10/2000

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

473191041

BARCO (BARCOVISION) NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

476057192

PARTS & COMPONENTS NV

OVERNAME CAO 10745 P&C HOLDING

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

478276316

BETAFENCE NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

477143394

EADS DEF. & SEC. SYSTEMS BELGIUM NV

OVERGENOMEN VAN SIEMENS NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

473191041

BARCO (ELECTRONICS) NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

448332911

CONNECTRONICS, DIVISION OF IPTE NV

CAO 32bis BARCO NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

885023149

TEAM INDUSTRIES ROESELARE NV

CAO BRIL (11877)

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

892063765

BELGIAN MONITORING SYSTEMS BVBA

CAO BARCO VISION TEL. CONTACT RB MET WG

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

894202715

BM TECH KORTRIJK NV

CAO BARCO VISION

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

422108465

PHILIPS INNOVATIVE APPLICATIONS NV

CONV PHILIPS IND. ACT.

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

422668491

ALCO

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405515626

AVR

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

429254692

BRUYNOOGHE

01/01/1985

1.1.1.1.12 West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

414334708

GOODEERIS

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

439889456

GODDEERIS INDUSTRIAL PIPING

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

418988233

MAEYAERT

01/01/1985


Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 20 december 2010.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET

Bijlage 2 Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2010 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2009 betreffende het nationaal akkoord 2009-2010 (Overeenkomst geregistreerd op 22 juni 2010 onder het nummer 99917/CO/111)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werklieden van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, met uitzondering van die ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren.

Onder « werklieden » wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke

Art. 2.Het artikel 21 van de collectieve arbeidsovereenkomst nationaal akkoord 2009-2010 van 18 mei 2009, geregistreerd onder het nummer 94402, wordt vervangen als volgt : «

Art. 21.Verlenging van bestaande bepalingen van bepaalde duur opgenomen in onderstaande collectieve arbeidsovereenkomsten : - artikel 8, inzake de carenzdag, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 1992 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden (provincie Oost-Vlaanderen, behoudens het Land van Waas) met registratienummer 30491/CO/111.1&2. - artikel 9, inzake de carenzdag, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 1992 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden (Land van Waas) met registratienummer 30489/CO/111.1&2. - de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 1993 inzake de carenzdag (West-Vlaanderen) met registratienummer 32756/CO/111.1&2. - de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 1994 inzake de personen behorend tot de risicogroepen (Land van Waas) met registratienummer 36886/CO/111.1&2, gewijzigd door de collectieve arbeids overeenkomst van 8 juli 2002Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 08/07/2002 pub. 02/08/2002 numac 2002022636 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type overeenkomst prom. 08/07/2002 pub. 25/09/2002 numac 2002022707 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen sluiten met registratienummer 63777/CO/111.1&2. - de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 1995 inzake de personen behorend tot de risicogroepen (Oost-Vlaanderen, behoudens het Land van Waas) met registratienummer 37507/CO/111.1&2. - de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 1995 ter uitbreiding van de notie risicogroepen (Limburg) met registratienummer 37887/CO/111.1&2; - de specifieke regionale bijdragen zoals bedoeld in punt 9.2 van het nationaal akkoord 2005-2006 van 30 mei 2005, geregistreerd onder het nummer 75374/CO/111.1&2 worden onder dezelfde voorwaarden verlengd vanaf 1 januari 2009 tot 31 december 2010. »

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft dezelfde uitwerkingsduur en opzegmodaliteiten als de collectieve arbeidsovereenkomst die ze wijzigt.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 20 december 2010.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUETRelated news

Flor de chocolate moda feminina paris
Corsetto bianco da sposa moda
Falmouth university accommodation costs in london
First six terms of the fibonacci sequence numbers
Mairie faulquemont horaires
Mercenaire polonaise 5 lettres philosophiques
V moda crossfade lp2 malaysia airline
Irish mist liqueur ingredients in coke
Anirudh ravichander songs download starmusique